Barnets Lov – Sådan fungerer screening

182
paragraf 18 barnets lov screening

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

.

Barnets lov indfører et system, hvor alle henvendelser, underretninger, og ansøgninger om støtte, inklusiv handicapkompenserende støtte, skal screenes efter lovens § 18. Screening er en indledende vurdering baseret på de tilgængelige oplysninger.

Hvis en problemstilling ikke kræver yderligere undersøgelse, kan støtte iværksættes direkte fra denne vurdering. Der er notatpligt ved screening, som indebærer, at væsentlige sagsekspeditionsskridt skal dokumenteres, også hvis de ikke direkte fremgår af sagens dokumenter, i overensstemmelse med offentlighedsloven og god forvaltningsskik.

Ydermere kan en sag gennemgå flere screeningsrunder, hvis nye oplysninger tilgår.

Screeningens formål er at vurdere, om der er behov for en dybere undersøgelse af barnets eller den unges støttebehov.

Du kan læse mere om Barnets Lov hos S-T-O-P.nu her.

Paragraf 18 i Barnets Lov – Screening

Nedenfor kan du se paragraf 18 i sin fuldstændige form, og den er jo i sagens natur noget juridisk formuleret:

Screening

§ 18. Hvis kommunalbestyrelsen har viden om eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter denne lov, skal kommunalbestyrelsen screene, om der er tale om følgende:

1) En problemstilling, der ikke kræver yderligere afdækning af barnets eller den unges støttebehov.

2) En problemstilling, der kræver yderligere afdækning af et eller flere forhold af betydning for barnets eller den unges støttebehov, jf. § 19.

3) En problemstilling, der kræver en børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges støttebehov, jf. §§ 20-22.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i vurderingen efter stk. 1 lægge vægt på sagens forhold og kompleksitet, herunder om det må antages, at støttebehovet er helt eller delvist begrundet i nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 3. Viser vurderingen efter stk. 1, at der kan være tale om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, har kommunalbestyrelsen pligt til at foretage en risikovurdering, inden barnets eller den unges forældre og netværk inddrages i sagen.

Kilde: Retsinformation.

 

Afdækning vs screening

Afdækning og screening i Barnets Lov henviser til forskellige faser af håndteringen af sager om børn og unge.

Screening er en indledende vurdering for at identificere, om der er behov for yderligere undersøgelse eller direkte iværksættelse af støtte.

Afdækning er trinnet efter screening, hvis der vurderes et behov for dybere indsigt i barnets situation, hvor man indsamler flere oplysninger for at kunne træffe en informeret beslutning om barnets eller den unges behov for støtte.

Afdækningen er således mere dybdegående end screeningen. For mere detaljeret information, besøg venligst hjemmesiden.